Sukces x 4! Przychojec ponownie z pozytywną oceną w ramach naboru Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi!

4 nabór w ramach  Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 zakończył się kolejnym sukcesem!

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 150/3338/20 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na rok 2020. 

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 71 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą 2 148 717,83 zł, z czego kwota pomocy to 704 826,00 zł. Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 75 do 50.

Nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego został przeprowadzony w dniach od 3 lutego do 6 marca 2020 roku.

Kolejnym etapem, we wdrażaniu Programu, będzie  przekazanie pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

W przypadku przyjęcia stosownej uchwały przez radnych województwa, decydującej o udzieleniu pomocy, będą zawierane umowy o dofinansowanie zadań z gminami, na podstawie zatwierdzonej listy rankingowej. 


Wśród zadań zatwierdzonych do realizacji znalazł się także wniosek autorstwa Sołtysa Przychojca – Adama Chudego, który wspólnie z Zarządem OSP czynił skuteczne działania o pozyskanie środków finansowych na „Remont i wyposażenie Sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu”.


Pozostaje tylko czekać na ostatecznie sfinalizowanie dokumentacji oraz podpisanie stosownej umowy z Urzędem Marszałkowskim. Po dokonaniu tych czynności nastąpi  przystąpienie do realizacji zadania.

Źródło: http://www.odnowawsi.podkarpackie.pl