Władze

SOŁTYS – ADAM CHUDY

  • Rada Sołecka:

– Jerzy Kołcz – Przewodniczący

–  Małgorzata Dec

– Danuta Kuczek

Zbigniew Pyż

– Rafał Słotwiński

 


 Dzielnicowy sierżant Ewa Nowak-Pelc

Rejon służbowy № III, obszar wiejski gm. Leżajsk – tel. 17 240 63 47, tel. kom. 572 908 576
e-mail: dzielnicowy.lezajsk5@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje miejscowości: Brzóza Królewska, Hucisko, Maleniska, Przychojec, Stare Miasto.

Dzielnicowy w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 10.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzózie Królewskiej, będzie pełnił dyżur w punkcie przyjęć.


Leżajsk dn. 30. 06. 2019 r.

PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RLE-0002-003W
na okres od 01. 07. 2019 r. do 31. 12. 2019 r .

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie miejscowości Maleniska znajdują się nieruchomości, na których nie ma tabliczek z numerami porządkowymi. W niektórych przypadkach tabliczki z numerem porządkowym umieszczone są w nieodpowiednim miejscu, skutkiem czego są niewidoczne. Powyższy fakt wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji takich służb jak Pogotowie Ratunkowe, Policja czy Straż Pożarna.

Powyższy problem został zauważony podczas wykonywania służby obchodowej na terenie miejscowości Maleniska. Problem z brakiem numerów porządkowych na nieruchomościach był również zgłaszany przez kierowców firm kurierskich, pracowników Urzędu Gminy Leżajsk oraz policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej policji w Leżajsku (zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagający oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie).

 

 2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Realizacja zadań prowadzących do ograniczenia w znacznym stopniu nieruchomości nie posiadających tabliczek z numerami porządkowymi (należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %).

 
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

1) Współpraca z Urzędem Gminy Leżajsk w zakresie wykorzystania ich kanałów informacyjnych, informacje na portalu informacyjnym – 01. 07. 2019 r. – 31. 12. 2019 r.

2) Współpraca z sołtysem, radnymi i proboszczem w miejscowości Maleniska w zakresie rozpropagowania materiałów informacyjnych oraz reagowania w przypadku ujawnienia nieruchomości bez numeru porządkowego – 01. 07. 2019 r. – 31. 12. 2019 r.

3) Ustalenie nieruchomości na których nie ma numeru porządkowego 01. 07. 2019 r. – 31. 12. 2019 r.

4) Kontrole nieruchomości na których ujawniono brak numeru porządkowego. Ewentualne konsekwencje prawne wobec właścicieli bądź administratorów, którzy po zwróceniu uwagi nie umieścili numerów porządkowych na swoich nieruchomościach – 01. 10. 2019 r. – 31. 12. 2019 r. (należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) Samorząd terytorialny – pomoc w rozpropagowaniu materiałów informacyjnych.

2) Radni, sołtys i proboszcz z terenu rejonu służbowego – reagowanie w przypadku ujawnienia braku numeru porządkowego na nieruchomościach, pomoc w rozpropagowaniu materiałów informacyjnych (należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *