Ochotnicza Straż Pożarna

Władze:

  • Rafał Słotwiński: Prezes
  • Jerzy Kołcz: Wiceprezes/Naczelnik
  • Arkadiusz Brzuska: II Wiceprezes
  • Ryszard Ćwikła: Gospodarz-Skarbnik
  • Bartłomiej Berestka: Z-ca Naczelnika
  • Władysław Wziątka: Sekretarz
  • Bernadeta Marcinowska: Kronikarz

 


 

Rok utworzenia OSP: 1886r.

Stan organizacyjny: mężczyźni – 35, kobiety – 7 ; JOT kategorii IV – 12 strażaków ratowników; KDP – 7; MDP 2 /dziewcząt 6 i chłopców 6.

Wyposażenie i wyszkolenie w OSP umożliwia podjęcie działań: ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów.

Obiekty: wielofunkcyjny dom strażaka.

Sztandar i izby tradycji: jednostka posiada sztandar nadany w 2002r. Sztandar został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. OSP prowadzi kronikę oraz kącik pamiątek gdzie prezentowane są najważniejsze osiągnięcia, tradycje i dorobek jednostki.

Samochody pożarnicze i inny specjalistyczny sprzęt: GLBM 02/8 Ford motopompy: PO-5, Honda-400l/min, agregat prądotwórczy 2,5 kW, drabina przy­stawna, apteczka w zestawie.

Udział jednostki w większych akcjach ratowniczo-gaśniczych: ogromny pożar 56 budynków w Przychojcu; pożar w zakładzie wikliniarskim na Łanie Rudnickim Zakładzie Wikliniarskim w lutym 1964r.; powódź na Sanie w okolicach Leżajska – 1980r., usuwanie skutków awarii energetycznej na terenie powiatu leżajskiego w kwietniu 1999r. Lokalne powodzie w dorzeczu miejscowych rzek na terenie powiatu leżajskiego a także katastrofalne powodzie w okolicach Mielca, Stalowej Woli i Sandomierza w 1997, 2000, 2005 i 2010r.

Udział jednostki w działaniach ratowniczo-gaśniczych w latach 2010 – 2017: pożary – 16, miejscowe zagrożenia i inne – 34; razem – 50.

Ważniejsze sukcesy sportowe: wielokrotnie miejsca na podium w zawodach gminnych i dalsze miejsca na zawodach powiatowych.

Prezesi OSP (oraz komendanci): w pierwszych latach brak danych a w następnych to: Michał Baj 1928; Józef Marcinowski 1952–1954; Michał Wiatr 1954-1955; Edward Marcinowski 1955-1958; Marcin Janik 1958-1966; Ignacy Baj 1966-1985; Ignacy Półćwiartek 1985-1991; Tadeusz Słotwiński 1991-2001;Janusz Jaworski 2001-2003; Ignacy Półćwiartek 2003-2016; Rafał Słotwiński 2016 i nadal.

Naczelnicy OSP: taka funkcja była w początkowych latach łączona lub nie występowała. Ignacy Baj 1958-1966; Edward Marcinowski 1966-1991; Grze­gorz Szpila 1991-2016; Jerzy Kołcz 2016 i nadal.

Zarząd OSP wybrany w roku 2016: Prezes OSP Rafał Słotwiński, wiceprezes/naczelnik Jerzy Kołcz, II wiceprezes Arkadiusz Brzuska, skarbnik/gospodarz Ryszard Ćwikła, sekretarz Władysław Wziątka, kronikarz Bernadeta Marcinowska. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący Szpila Andrzej, wiceprzewodniczący Bęben Antonii sekretarz Wojnar Antoni.


Jedynym i bardzo skromnym źródłem informacji na temat powstania OSP w Przychojcu była kronika Szko­ły Podstawowej w Przychojcu prowadzona od 1902 roku, natomiast uzupełnieniem tych informacji są relacje najstar­szych członków OSP, przekazy rodzinne oraz informacje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Głównym autorem i świadkiem tych relacji jest dh Ignacy Półćwiartek, wieloletni członek i działacz społeczny oraz Poseł na Sejm RP mieszka­jący w Przychojcu. Jednak z relacji świadków wynika, że powstanie OSP miało miejsce na przełomie XIX i XX wieku a strażacy w 1902 nabyli już sikawkę ręczną skrzyniową, której resztki zachowały się do naszych czasów. Założycielem OSP w Przychojcu był ówczesny Wójt Gminy Antoni Kuchyt i Rada Gminy. Niestety nie ma informacji kto stał na czele straży. Wiadomo nato­miast, że byli to mieszkańcy wsi wyczuleni najbardziej na ludzkie sprawy i chcący bezinteresownie służyć mieszkańcom w razie groźby pożaru czy innego zagrożenia.

Wybuch I wojny światowej spowodował pobór zdrowych, zdolnych do no­szenia broni mężczyzn z miejscowości Przychojec do armii austriackiej i skierowanie ich na front wojenny. W tym czasie podczas nieobecności mężczyzn powstające w wyniku działań wojennych pożary i inne zagrożenia były tłumione przez kobiety i dzieci, które brawurowo i z zacięciem pokonywali przeciwieństwa losu na nich spadające. Z okresu zakończenia I wojny światowej i odrodzenia państwa polskiego nie ma również żadnych dokumentów dotyczących działalności OSP w Przychojcu. Prawdopodobnie uległy zniszczeniu w wyniku działań wojennych i różnego rodzaju zdarzeń losowych. A to, że Straż Ogniowa działała w Przychojcu świadczy następujący zapis w kronice szkolnej, w której ówczesny kierownik szkoły Feliks Tryniecki zapisał: „ … dnia 10 sierpnia 1928 roku założono w Przychojcu Straż Pożarną, a względnie powo­łano ją do ponownego życia ponieważ takowa czynna jeszcze była dawnemi laty …”.  W tym roku ze środków wiejskich i składki publicznej zakupiono sikawkę ręczną 4-kołową zastępując nią wcześniejszą sikawkę zakupioną ok. 1902 roku. 24 listopada 1928 roku Ochotnicza Straż Pożarna wspólnie z członkami koła młodzieży odegrała sztukę pt.: „Piekarz i kominiarz”, z której dochód przeznaczony był na powstanie floty narodowej. Funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu pełnił w tym okresie dh Michał Baj.

W okresie okupacji II Wojny Światowej Ochotnicza Straż Pożarna ogranicza działalność, szczególnie w zakresie statutowym i społeczno-politycznym. Po wojnie OSP podejmuje działalność w oparciu o statut z okresu międzywojenne­go. Wieś Przychojec zostaje wyłączona z gminy Kuryłówka i włączona zostaje do Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Mieście.

Na Walnym Zebraniu członków OSP 18 lutego 1952 wybrano następujący Zarząd: komendant Józef Marcinow­ski, z-ca do spraw technicznych Ignacy Kosior, z-ca do spraw kult. oświatowych Edward Sarzyński, sekretarz Józef Bak, a członkami zarządu zostali: Ignacy Sołek, Marcin Marcinowski, Józef Janik i delegat GRN wyznaczony z urzędu Józef Gna- tek. Na Walnym Zebraniu w 1954 roku wprowadzono zmiany osobowe w komendzie/zarządzie straży: komendantem został wybrany Michał Wiatr, a pozostali członkowie to: z-ca do spraw technicznych Edward Marcinowski, sekretarz Anto­ni Kania, skarbnik Jan Federkiewicz, gospodarz Ignacy Marcinowski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Marcinowski przewodniczący, członkowie Bronisław Bęben i Ignacy Sołek. Na Walnym Zebraniu odbytym w dniu 9 marca 1955 roku członkowie OSP wprowadzili kolejne zmiany w składzie kierownictwa komendy/zarządu. Funkcję komendanta OSP po­wierzono Edwardowi Marcinowskiemu, a poprzedniego komendanta wybrano na z-cę do spraw kulturalno-oświatowych, z-cą do spraw technicznych został Paweł Potaczała. Do Komisji Rewizyjnej weszli: Ignacy Baj przewodniczący, członkowie Mieczysław Wziątka i Stanisław Matuszko. Jednostka OSP w roku 1956 liczyła 16 członków: Edward Marcinowski, Michał Wiatr, Antoni Kania, Ignacy Baj, Bronisław Bęben, Jan Muskus, Jan Sarzyński, Ignacy Marcinowski, Jan Marcinowski, Franciszek Marcinowski, Jan Pelc, Jan Federkiewicz, Paweł Potaczała, Stanisław Matuszko, Ignacy Sołek, Edward Bąk.

Przez ponad pół wieku Straż Ogniowa w Przychojcu nie dorobiła się swojej siedziby, a sprzęt pożarniczy prze­chowywany był u gospodarzy, którzy w razie pożaru dostarczali także konie do przewozu sikawki i sprzętu pożarniczego oraz strażaków na miejsce pożaru czy też innego zagrożenia. Rozwiązanie tego problemu przyniósł rok 1956, bowiem po nieżyjącym kowalu Sądeju strażacy otrzymali jego kuźnię na przechowywanie sprzętu strażackiego. Odtąd przez prawie 20 lat do wyjazdów alarmowych dostarczał konie do zaprzęgu Bronisław Bęben.

Utworzenie w 1956 roku powiatu leżajskiego, a w jego strukturze Powiatowej Komendy Straży Pożarnych, było dla członków OSP bodźcem do wzmożonej pracy. Oprócz pomocy statutowej i w sprzęcie przeciwpożarowym straża­cy otrzymali wsparcie duchowe i merytoryczne od komendantów: Kazimierz Szakiel, Zdzisław Szal, Jerzy Lechowicz, Władysław Pelczar, Bronisław Grzywna. Członkowie straży włączyli się do wykonywania zadań podejmowanych przez mieszkańców Przychojca w ramach czynów społecznych. W ramach zadań profilaktycznych prowadzili kontrole w go­spodarstwach pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz różnego rodzaju inne akcje prospołeczne. Uczestni­czyli w wieli akcjach ratowniczo-gaśniczych, gdyż pożary nie omijały Przychojca. Groźny pożar wybuchł w 1955 roku i wówczas spłonęło 56 budynków. W tamtych latach pożary powstawały dość często, sprzyjała im konstrukcja drewnia­na budynków, które poryte były słomą, a do tego dochodziła gęsta i zwarta zabudowa gospodarstw Stąd częsty udział strażaków w gaszeniu pożarów na terenie Przychojca i okolicznych miejscowościach. W latach 1963-64 oprócz gasze­nia pożarów nasza jednostka uczestniczyła w akcjach powodziowych, szczególnie w okresach wiosennych. W 1958 roku OSP przyjęła nowy statut oraz wybrano nowy zarząd. Najmniejszy stan osobowy/liczbowy członków odnotowano w 1964 roku, bo zaledwie 11 członków. Ze sprawozdania złożonego na Walnym Zebraniu w tym czasie wynika, że członkowie OSP przeprowadzili kontrole w 168 gospodarstwach, pogłębili kilka sadzawek wodnych celem poprawy zaopatrzenia wodnego. Ponadto członkowie OSP w tym czasie również uczestniczyli w sadzeniu drzewek oraz przeciw­powodziowej akcji ratowniczej w Starym Mieście. W latach 60 – tych Przychojca nie omijały pożary. W lutym 1964 roku w Zakładzie Wikliniarskim na Łanie należącym do Rudnickich Zakładów Wikliniarskich ogień objął halę warsztatową, pomieszczenia suszarni i część zgromadzonego surowca.

W okresie od 1950 roku członkowie OSP dość często zmieniali składy osobowe zarządów. Nie sprzyjało to pełnej realizacji zadań przyjmowanych w czasie zebrań sprawozdawczych i zadań statutowych oraz znacząco wpływało to na słaby rozwój i funkcjonowanie OSP. Zebranie sprawozdawcze odbyte w 1966 roku również wprowadziło duże zmiany w składzie zarządu, wybrano: na prezesa Ignacego Baja, na naczelnika Edwarda Marcinowskiego, II wiceprezes Igna­cy Sołek, sekretarz Michał Wiatr, gospodarz Ignacy Marcinowski, skarbnik Jan Marcinowski. Przewodniczącego komisji rewizyjnej powierzono Ignacemu Półćwiartkowi, a członkami pozostali Jan Federkiewicz i Bronisław Bęben. Przy OSP w tym czasie działały drużyna młodzieżowa męska i żeńska. W następnym roku (1967) w czasie Zebrania Walnego – spra­wozdawczego zmieniono jedynie skarbnika i gospodarza,.

Należy również przypomnieć, że 13 czerwca 1966 roku w Przychojcu zabłysło światło elektryczne. W tą ideę społeczną było zaangażowanych wielu mieszkańców i strażaków Przychojca, którzy w ramach czynu społecznego poma­gali przy budowie linii elektrycznej prowadzonej do Przychojca. W tymże roku OSP otrzymała motopompę M400, która niezawodnie służyła wiele lat. Wprowadziło to unowocześnienie jednostki w sprzęt spalinowy i podniesienie gotowości bojowej jednostki. W 1970 roku na zebraniu sprawozdawczym wprowadzono niewiele zmian w składzie zarządu, w miej­sce Piotra Berestki członka z ramienia GRN w Starym Mieście oddelegowany został Jan Marcinowski, a w miejsce Haliny Bęben wybrano Krystynę Sołek. OSP liczyła 18-tu członków, 2 drużyny młodzieżowe, męską i żeńską zrzeszające 15-stu członków. W 1971 roku, dzięki staraniom druha Edwarda Marcinowskiego, z funduszy prewencyjnych PZU przy współ­udziale druhów i mieszkańców, OSP rozwoziło słupy, wykonali wykopy pod słupy, wykonali wiele prac niefachowych i zainstalowano wówczas pierwszy we wsi Przychojec telefon u druha Marcinowskiego, który później został przekazany sołtysowi i szkole. W tym i późniejszym okresie strażacy z Przychojca uczestniczyli w wielu pracach społecznych takich jak: rozbudowa szkoły, remonty dróg, odśnieżanie, sadzenie drzew itp. Zakupiony zostaje wóz konny, służący do przewozu sprzętu strażackiego i innego, przystosowany został do holowania ciągnikiem. Druhowie ponadto byli organizatorami wielu festynów, z których dochód przeznaczany był na działalność statutową OSP, ponadto uczestniczyli w wielu uroczy­stościach i obchodach świąt państwowych oraz kościelnych, rocznic i jubileuszów, uczestniczyli ponadto w zabezpieczeniu międzynarodowego wyścigu pokoju.

Należy również wspomnieć, że w dziejach miejscowości Przychojec w latach 70-tych nastąpiła zmiana nazwy miejscowości i nadano jej nazwę Jodłówka. Zmieniona nazwa funkcjonowała kilka lat, po czym ponownie wrócono do starej nazwy Przychojec. W 1973 roku następują zmiany w podziale administracyjnym, zlikwidowano GRN (Gromadzka Rada Narodowa). Tworzone są gminy, m. in. Gmina Leżajsk, w skład której wchodzi sołectwo Przychojec. W 1978 roku, dzięki staraniom naczelnika – Edwarda Marcinowskiego OSP otrzymała budynek po byłym magazynie nawozów. Nowo pozyskany budynek został odpowiednio zaadoptowany na potrzeby straży. W przystosowanie budynku najwięcej pracy włożyli: Edward Marcinowski, Ignacy Półćwiartek, Bronisław Horoszko, Fryderyk Turek, Marcin Janik i inni strażacy i osoby nie wymienione ze względu na niepełne informacje.

W roku 1980 nastąpiła duża powódź na rzece San. Padający przez kilkanaście dni ulewny deszcz w miesiącu lipcu 1980 roku spowodował podniesienie poziomów wód w rzekach, nastąpiła powódź nie notowana od dziesiątków lat. Nie dopuszczono do przepływu wód przez szosę w Starym Mieście, strażacy uczestniczyli w sypaniu wałów ochronnych, wy­korzystano sprzęt do robót ziemnych, samochody i ciągniki rolnicze. Prace te trwały nieprzerwanie przez tydzień, dzień i noc. Wspólnym wysiłkiem strażacy, mieszkańcy oraz inne osoby walczyły z strasznym żywiołem wody, chroniąc domy i gospodarstwa oraz okoliczne wsie przed zalaniem wodą z Sanu. W 1985 roku OSP w Przychojcu otrzymała nową moto­pompę M 800 oraz już w tym czasie posiadała samochód przystosowany do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych marki Żuk.

OSP w Przychojcu w tym okresie była gospodarzem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, organizowała wiele uroczystości strażackich i innych które odbywały się w miejscowości Przychojec. Sprzyjało temu piastowanie funk­cji prezesa przez Ignacego Półćwiartka i naczelnika przez Edwarda Marcinowskiego do roku 1991. Ich godna postawa i wszelkie starania, zabiegi o prawidłowe funkcjonowanie OSP w Przychojcu przyczyniło się do takiego zaangażowania, a także uznania jednostki OSP w świetle innych straży pożarnych działających na ziemi leżajskiej. W minionym okresie doszło do groźnego i trudnego do opanowania pożaru pokładu torfowisk znajdujących się na terenie i okolicach Przy­chojca. Pożar torfowisk stwarzał ogromne zagrożenie dla okolicznego lasu – „Las Klasztorny”, w którym znajdowały się wiekowy las oraz w okolicy pożaru torfowisk przebiegał przez składy torfu wysokociśnieniowa magistrala gazociągu gazu ziemnego, którego wybuch na skutek pożaru mógłby mieć nieobliczalne skutki. W gaszeniu tego pożaru uczestniczyli oczywiście również strażacy z OSP w Przychojcu wykorzystując do tego również sprzęt budowlany i rolniczy. Doskonalono i wprowadzano różne techniki gaśnicze, gdyż nie często zdarzały się pożary torfowisk w Polsce i nie było takiego doświadczenia w działaniach gaśniczych.

W wyniku przemian ustrojowych w 1991 roku w Polsce również w ochronie przeciwpożarowej nastąpiły zmiany i w OSP wybrano nowy zarząd. Jednostka OSP w tym czasie liczyła 21 członków. Kolejne wprawdzie niewielkie zmiany w zarządzie wprowadzono w 200l r.

W 2002 roku jednostka OSP w Przychojcu obchodziła swój jubileusz 100-lecia powstania i działania. W dniu 05.05.2002 roku odbyły się uroczystości z okazji 100-lecia OSP w Przychojcu, na których to został poświęcony i przekaza­ny jednostce OSP sztandar.

Całość uroczystości rozpoczęła zbiórka zorganizowana przed budynkiem remizy w Przychojcu, dokonano odpowiedniego ustawienia, przeszeregowania pododdziałów OSP i gości zaproszonych zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Po czym wszystkie poczty sztandarowe, pododdziały OSP i goście wraz z mieszkańcami uczestniczącymi w uroczystości przema­szerowały do Kościoła Parafialnego w Przychojcu z Orkiestrą Dętą na czele prowadzoną przez kapelmistrza dh Stanisława Stępnia. W kościele odbyła się uroczysta Msza Św., na której poświęcono sztandar dla OSP w Przychojcu. Sztandar został ufundowany przez mieszkańców miejscowości oraz częściowo przez Gminę Leżajsk. Po zakończonych uroczystościach w Kościele nastąpił przemarsz na stadion sportowy, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji 100-lecia istnienia OSP. Na Uroczystym Apelu został przekazany sztandar jednostce OSP w Przychojcu i odznaczono go jednocześnie „Złotym Meda­lem”. Ponadto zostały wręczone medale i wyróżnienia dla strażaków oraz innych osób zaangażowanych w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Następnie nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ dla upamiętnienia rocznicy 100-lecia.

27 stycznia 2003 roku podczas Walnego Zebrania nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Prezesem został dh Ignacy Półćwiartek, naczelnik Grzegorz Szpila, wiceprezes Tadeusz Słotwiński, z-ca naczelnika Antoni Bęben, sekretarz Jan Sarzyński, skarbnik Janusz Muskus, gospodarz Antoni Wojnar, a ponadto członkowie zarządu: Słotwiński Rafał i An­drzej Berestka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Adam Sarzyński. Zarząd OSP wybrał na delegata do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leżajsku dh Ignacego Półćwiartka, który na Zjeździe i Walnym Posiedzeniu wybrał dh Ignaca Półćwiartka na wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Leżajsku i delegata na Zjazd Po­wiatowy.

9 maja 2004 roku w jednostce odbyły się uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka, podczas których nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu gaśniczego marki Ford Transit GLM 8 dla jednostki OSP w Przychojcu. Było to niezwykłe wydarzenie w istnieniu i funkcjonowaniu jednostki OSP w Przychojcu. Nastąpiła wymiana starego zużytego, mocno wyeksploatowanego samochodu marki Żuk na nowoczesny i nowy samochód gaśniczy Marki Ford Transit o oznaczeniu GLM8. Był to zaszczyt i prestiż jednostki OSP w Przychojcu, bo jako pierwsza w gminie i okolicy dostała tak nowoczesny jak na tamte czasy samochód gaśniczy.

Całość uroczystości rozpoczęła zbiórka zorganizowana przed budynkiem remizy w Przychojcu, w dniu 9 maja 2004 roku. Dokonano odpowiedniego ustawienia, a także przeszeregowania pododdziałów OSP i gości zaproszonych zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Po czym wszystkie poczty sztandarowe, pododdziały OSP i goście wraz z mieszkańcami uczestniczącymi w uroczystości przemaszerowały do Kościoła Parafialnego w Przychojcu z orkiestrą dętą OSP Brzoza Królewska na czele prowadzoną przez kapelmistrza dh Stanisława Stępnia. W kościele odbyła się uroczysta Msza Św. Po zakończonych uroczystościach w kościele nastąpił przemarsz na stadion sportowy, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Gminnego Dnia Strażaka.

Na Uroczystym Apelu został poświęcony i przekazany nowy samochód marki Ford Transit GLM8 jednostce OSP w Przychojcu. Ponadto zostały wręczone medale i wyróżnienia dla strażaków oraz innych osób zaangażowanych w pozyskanie nowego samochodu, a także na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej. W uroczystościach oprócz strażaków z jednostek z OSP z terenu Gminy Leżajsk wzięli udział strażacy z OSP Łukowa oraz goście zaproszeni: ówczesny starosta leżajski Zbigniew Rynasiewicz, Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku mł. bryg. Józef Golec, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku – insp. Ma­rian Szkodziński, były Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie st. bryg. Andrzej Stopa, prezes ZOP ZOSP RP w Leżajsku dh Antoni Parobek, a ponadto Wójt Gminy Leżajsk – Mieczysław Tołpa wraz z radnymi oraz o. Anzelm, o. Kasjan oraz ks. proboszcz Zbigniew Stradomski, którzy dokonali poświęcenia samochodu. W roku 2010 wystąpiła duża powódź w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza i Mielca, ale też były liczne podtopienia i zalania powodziowe na terenie Gminy Leżajsk w której brali udział strażacy z OSP w Przychojca.

W roku 2011 nastąpiła zmiana w składzie władz Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu wchodzą: prezes Antoni Bęben, naczelnik Grzegorz Szpila, wiceprezes Rafał Słotwiński, z-ca naczelnika Jolanta Chruścicka, sekre­tarz Aneta Baj, skarbnik Ryszard Ćwikła, gospodarz Grzegorz Pierścionek, Kronikarz Anna Bęben, członek Piotr Maczka. W skład komisji rewizyjnej: Przewodniczący Andrzej Szpila, wiceprzewodniczący Stanisław Berestka i sekretarz Dawid Adamczyk.

Od 2011 i 2012 roku nastąpiła pewna zmiana w funkcjonowaniu jednostki OSP, która trwa do dzisiaj i jest prowadzona systematyczne. Przed jednostką stanęły nowe wyzwania i zadania. Już nie tylko gasimy pożary. Musimy wdra­żać inne działania na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Jesteśmy w UE i to wpłynęło na zmianę przepisów i wymagań prawnych oraz wpłynęło na możliwości finansowania jednostki OSP i finansowania jej zadań statutowych. To jednostki już poniekąd same szukają dodatkowych źródeł finansowania i wspierania swojej działalności. Dodatkowe zmiany prze­pisów, norm prawnych wywiera konieczność wprowadzania zmian i to w rejestracji w Sądach KRS, Regon, prowadzenie odpowiedniego rozliczenia finansowego OSP, itp.

Pojawił się kolejny problem i zagrożenie dla jednostek OSP: migracja młodych ludzi do dużych miast, krajów europejskich, pojawił się problem z pracą dla mieszkańców małych miejscowości. Dużo ludzi młodych w tym czasie wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, życia i bytu. Ten problem dotyka również miejscowość i jednostkę OSP w Przychojcu.

Na przełomie roku 2012 i 2013 jednostka starła się z nowymi projektami UE i pozyskała nowe mundury wyjścio­we dla strażaków. W 2013 i 2014 roku dzięki wsparciu Wojewódzkiego Zarządu Związku OSP RP woj. podkarpackiego pozyskała wiele nowego sprzętu, min. pilarkę do drewna Sthill MS 036, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, dodat­kowe węże i armaturę wodną, a ponadto ubrania specjalne. Ponadto strażacy angażują się w wszelką pomoc dla mieszkań­ców miejscowości, poza udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych propagują różną tematykę na tematy bezpieczeństwa, uczestniczą w szkoleniach zorganizowanych dla mieszkańców z tematyki pierwszej pomocy przedlekarskiej, stop dla cza­du, stop wypalaniu traw, bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje itp.

W roku 2016 odbyła się kampania Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych, upłynęła 5-cio letnia kadencja zarządu i OSP wybrało nowych przedstawicieli zarządu OSP. Zarząd w 2016 roku ukonstytuował się następująco. Skład zarządu OSP w Przychojcu: prezes Rafał Słotwiński, wiceprezes/naczelnik Jerzy Kołcz, II wiceprezes Arkadiusz Brzuska, skarbnik/ gospodarz Ryszard Ćwikła, sekretarz Władysław Wziątka, kronikarz Bernadeta Marcinowska. Skład Komisji Rewizyjnej: Przewodniczący Szpila Andrzej, wiceprzewodniczący Bęben Antoni i sekretarz Wojnar Antoni. W 2016 roku podczas Walnego Zebrania dokonano również zmiany Statutu OSP w Przychojcu, nadmienić trzeba fakt, iż wcześniejszy był jeszcze z lat 80- tych i już niestety wymagał zmian, aby poprawić funkcjonowanie jednostki OSP. Jednostka dzięki zmianie Statutu OSP może w pełni korzystać z środków publicznych z samorządów, instytucji państwowych, dotacji UE i innych dotacji, form wsparcia oraz możliwości wsparcia z odliczeń podatku 1% itp.

Strażacy z OSP wraz z mieszkańcami wsi Przychojec zawiązali współpracę i stworzyli sołecką strategię rozwoju wsi Przychojec na lata 2016-2020. Ponadto dzięki przychylności Wójta Gminy Leżajsk i Urzędu Gminy w Leżajsku pojawił się plan na ożywienie jednostki OSP w Przychojcu. Dało to możliwość skorzystania z dofinansowania z UE poprzez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie i dzięki pozyskanej dotacji w roku 2017 stworzyli Siłownię plenerową” dla mieszkańców wsi Przychojec przy budynku Remizy OSP. Ponadto w 2018 r. złożony został wniosek na dalszą część tego planu strategii rozwoju wsi i wdrożono kolejny etap i zadanie tj. „Budowę placu zabaw przy budynku strażnicy OSP w Przychojcu”. Jest to dalszy etap modernizacji placu przy budynku strażnicy, który wcześniej był mocno zakrzaczony i mało atrakcyjny. Strażacy w czynie społecznym usunęli zbędne drzewa i zarośla, wyczyścili plac, przygotowali pod remont i wdrożenie planów z rozwoju wsi.

W roku 2014 OSP upamiętnienia 25 rocznicę odzyskania wolności poprzez zasadzenie dęba wolności na placu przy kościele parafialnym.

Ponadto strażacy z jednostki OSP w Przychojcu licznie uczestniczyli i uczestniczą w uroczystościach kościelnych, asystują, tworzą Straż Grobu Pańskiego na uroczystościach związanych ze Świętami Wielkanocnymi, asystują podczas uro­czystości Bożego Ciała oraz przy organizacji innych uroczystości, świąt. Straż Grobowa została reaktywowana w roku 2016 po kilkuletniej nieobecności dzięki młodym, zaangażowanym strażakom członkom MDP. Ponadto strażacy uczestniczyli w zabezpieczeniu licznych pielgrzymek do Bazyliki i Sanktuarium Maryjnego w Leżajsku, w 2012 roku uroczyście asysto­wali i pełnili wartę honorową przy relikwiach Św. Jana Pawła II, które odwiedziły parafię. Strażacy z OSP w Przychojcu co roku biorą udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystawiając zawsze drużynę męską w grupie A, MDP i kobiecą w grupie C. W minionych latach drużyny plasowały się blisko podium i niekiedy nawet zdobywały 1 miejsca.

W roku 2017 Jednostka OSP w Przychojcu liczy: 15 członków MDP chłopców i dziewcząt, 35 członków czynnych i 4 członków honorowych, oraz 4 członków wspierających – łącznie 58 członków OSP. W roku 2017 Zarząd pozyskał dodatkowo sprzęt tj. 4 ubrania specjalne, 3 latarki wysokiej klasy oraz 3 szt. kominiarek. Ponadto jednostka i straża­cy licznie i z wielkim zapałem współpracują z innymi organizacjami działającym w tej małej miejscowości, tj. z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem „Dobrego Pasterza”, Klubem Sportowym „Jodła Przychojec”, Szkołą Podstawową w Przychojcu, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz z zespołem „Kalina”. Wraz z tymi organizacjami jest organizowany  Rodzinny Piknik Bezalkoholowy, „Dzień Kwitnącej Lipy” – które to systematycznie odbywają się co roku. Ponadto uczestniczą w organizacji turnieju sołectw, wspomagają wszelkiego rodzaju inicjatywy prospołeczne w Szkole Podstawowej oraz na zebraniach wiejskich.

Jednostka OSP współpracuje z Panem Wójtem Gminy Krzysztofem Sobejko, który wspiera wszelkie inicjatywy prospołeczne Przychojca i gminy. Bardzo dobrze układa się współpraca z Zarządem Gminnym i Powiatowym Związku OSP RP, Komendą Powiatową PSP w Leżajsku, które to wspierają tutejszą jednostkę.

W roku 2018 jednostka została wytypowana do zadania pt. „Remont boksu garażowego – garażu OSP w Przy­chojcu” z środków budżetowych MSWiA.

W dniu 03.05.2018 roku w miejscowości Przychojec zostały zorganizowane gminne uroczystości związane z ob­chodami „Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja” w roku obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

Opracował w 2018r.: dh Jerzy Kołcz we współpracy z dh Ignacym Półćwiartkiem i dh Józefem Golcem.

Powiązane zdjęcia: