Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

1. Odległość kompostowników przydomowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,

b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m`

2) o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinna wynosić co najmniej:

a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 30 m,

b) od granicy działki sąsiedniej – 7,5 m,

c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.”.

2. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania.

3. Lokalizacja kompostownika oraz prowadzenie procesu kompostowania nie może stanowić uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

4. Dla prawidłowego przebiegu procesu biodegradacji zaleca się stosowanie preparatów do kompostowania przyspieszający rozkład i zapobiegających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.


Źródło: Uchwała Rady Gminy nr 101/2019 z dn. 21 października 2019 r. ws. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leżajsk.