Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Początek roku to czas podsumowywania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w minionym okresie sprawozdawczym oraz czynienia planów na kolejne 12 miesięcy. 25 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu, podczas którego przedstawiono najważniejsze informacje z działalności jednostki.

Wśród gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie znaleźli się m. in.:

 • KP PSP w Leżajsku – mł bryg. Antoni Rudziński – z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Leżajsku.
 • Członek Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leżajsku – dh Jaromir Burek
 • Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko
 • Przewodnicząca KGW – Cecylia Muskus wraz z delegacją
 • Sołtys Przychojca – Adam Chudy

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu dh Rafał Słotwiński. Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Jerzy Kołcz a protokolantem dh Paulina Szczęch. W skład Komisji Mandatowej weszli:

 1. dh Wróbel Mateusz
 2. dh Zagaja Radosław
 3. dh Pyż Dominika

natomiast w skład Komisji Uchwał i Wniosków:

 1. dh Chudy Marzena
 2. dh Słotwiński Konrad
 3. dh Lecko Adrian 

Sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Adam Chudy, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz plan finansowy na rok 2020 odczytał Skarbnik dh Ryszard Ćwikła. Działalność jednostki OSP za rok 2019 przedstawił dh Mateusz Wróbel a plan działalności na rok 2020 dh Rafał Słotwiński. Minione 12 miesięcy były niezwykle udane dla jednostki, zwłaszcza pod względem infrastrukturalnym: w Strażnicy zamontowane zostało – tak długo oczekiwane – ogrzewanie gazowe oraz powstała altana rekreacyjna jako kolejny element zagospodarowania terenu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Na obecny rok planowane jest ponadto przeprowadzenie rekultywacji terenu oraz wymiana ogrodzenia. 

Przewodniczący Zebrania zachęcił zebranych do dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał dh Ignacy Półćwiartek, który podziękował za dotychczasową działalność jednostki, jednocześnie będąc pod dużym wrażeniem działalności jednostki w minionym roku. 

Następnie głos zabrał Wójt Krzysztof Sobejko, który podsumował rok 2019 w Gminie Leżajsk. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zakupione zostały m.in. 2 nowe samochody strażackie, różnego rodzaju sprzęt oraz kilkadziesiąt kompletów umundurowania. Zapewnił, że będzie czynił starania o dalsze dofinansowania dla jednostek OSP.

W trakcie zebrania przedstawiciel PSP mł. bryg. Antoni Rudziński podziękował druhom za bardzo dobrą działalność operacyjną. Za aktywną służbę strażacką na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i wzorową współpracę słowa uznania i podziękowania wyraził również w imieniu Zarządu Gminnego ZOSP dh Jaromir Burek.

Zarząd OSP oraz Wójt Krzysztof Sobejko postanowili także docenić Sołtysa Przychojca Adama Chudego za dotychczasową działalność na rzecz lokalnej OSP, wręczając mu pamiątkową książkę pt. „Strażacka służba na Ziemi Leżajskiej w latach 1868-2018”.

Po wysłuchaniu wystąpień przystąpiono do głosowania, podczas którego Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2019 r. oraz przyjęło sprawozdania i plany. Podjęte uchwały przedstawione zostały przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – dh Marzenę Chudy.

Po zakończeniu części oficjalnej druhny i druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli do wspólnego poczęstunku.