Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej z Przychojca.

 

Program:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej.
 1. Przyjęcie porządku Zebrania.
 2. Sprawozdanie z działalności.
 3. Sprawozdanie finansowe.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 8. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 11. Zakończenie Zebrania.