Altana rekreacyjna przy Remizie OSP oficjalnie oddana do użytku!

„Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020” to szansa dla sołectw na uzyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w zakresie infrastruktury, budownictwa oraz stylu życia zapisanych w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Jest to program 4-letni, w którym Sołectwo Przychojec uczestniczy od 2017 r.

Tegorocznie realizowane zadanie nosi nazwę „Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP” i jest kolejnym elementem zagospodarowania terenu w centrum wsi. Warto przypomnieć, że w poprzednich latach w ramach dofinansowania z PPOW wykonano siłownię plenerową oraz plac zabaw.

Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w powyższej sprawie został złożony w dniu 6 marca br. Od tego czasu rozpoczęło się oczekiwanie na ocenę formalną przedłożonej dokumentacji.

14 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr 44/1116/19 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach PPOW na lata 2017-2020, która zatwierdzała „Listę rankingową” sporządzoną na podstawie oceny wniosków złożonych w ramach PPOW w 2019 r.

27 maja 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę nr VIII/127/2019 ws. udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w ramach PPOW na lata 2017-2020. Tą uchwałą Sejmik postanowił przyznać pomoc z budżetu Województwa Podkarpackiego w łącznej kwocie 687 795 zł na realizację zadań wnioskowanych przez gminy uczestniczące w projekcie.

Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Leżajsk ws. przekazania pomocy finansowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 została podpisana 17 lipca br.

Kolejny etap prac to wyłonienie wykonawcy. Po zrealizowaniu tego etapu przystąpiono do realizacji prac.

W ramach pracy własnej mieszkańcy Przychojca przygotowali teren pod utworzenie altany rekreacyjnej. Prace polegały na uprzątnięciu terenu, wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni, wykoszeniu trawy w miejscach tego wymagających oraz usunięciu starego ogrodzenia.

W realizację zadania zaangażowali się także druhowie z OSP Przychojec oraz członkowie Spółdzielni Socjalnej „Gminova”. W ramach partnerstwa z w/w podmiotami rozplantowano piasek oraz ułożono kostkę brukową jako podłoże dla altany.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce w niedzielę 25 listopada br. Zebranych powitał Sołtys Przychojca – Adam Chudy, który przedstawił historię udziału miejscowości w PPOW oraz szczegółowo omówił zadanie realizowane w tym roku.

Na zgromadzonych mieszkańców czekały gry i zabawy z nagrodami oraz wspólne pieczenie kiełbaski przy ognisku. Na tę okoliczność żona Sołtysa upiekła także tort, którego zwieńczeniem była replika altany, wykonana z modeliny.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” – Magdalena Niemczyk oraz Prezes OSP Przychojec – Rafał Słotwiński. Swoją obecnością uroczystość uświetnili także Prezes LKS „Jodła” Przychojec – Franciszek Sarzyński, a także Naczelnik OSP Przychojec – Jerzy Kołcz.

Cieszy kolejny obiekt wybudowany przy Remizie OSP. Nie ulega wątpliwości, że poszerzy on turystyczną ofertę Przychojca oraz przyczyni się do wzrostu integracji wśród mieszkańców.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Podkarpacki Program Odnowy Wsi. Udział w nim pozwolił na zagospodarowanie dotychczas nieco zaniedbanego i przede wszystkim niewykorzystywanego centrum miejscowości.